O nás

Spoločnosť EL spol. s r.o. (ďalej EL) bola založená v roku 1992 a má za sebou vyše 30 rokov úspešnej existencie.  Skratka EL pôvodne znamenala „Ekologické laboratóriá“ v súlade s prvotným zameraním firmy na environmentálnu chémiu a geológiu.  V priebehu rokov nastalo postupné rozšírenie činností do ďalších oblastí trhu (poľnohospodárstvo, potraviny, farmácia) nielen na území SR, ale aj pre zahraničných zákazníkov.

V súčasnosti je EL jedným z najväčších súkromných laboratórií na Slovensku, zamestnáva okolo 80 zamestnancov a poskytuje rozsiahlu škálu analytických služieb akreditovaných podľa ISO/IEC 17025 a certifikovaných podľa Správnej výrobnej praxe (GMP).

Míľniky našej histórie

2021

Po takmer troch desaťročiach svojej histórie sa spoločnosť EL začlenila do investičnej skupiny BBA a stala sa neoddeliteľnou súčasťou ich vedeckej vetvy Conscio Group.

2020

EL sa stalo držiteľom aktualizovaného Povolenia na výrobu humánnych liekov (od ŠÚKL) v oblasti kontroly kvality a skladovania stabilitných vzoriek.

2019

Prvýkrát od svojho vzniku EL zažilo zmenu vo vlastníckej štruktúre v dôsledku vstupu zahraničného investičného kapitálu.

2011

EL rozšírilo svoju zákaznícku základňu mimo Slovenska podpisom prvej zmluvy so zahraničným zákazníkom. Začiatok neustáleho rozširovania globálneho portfólia EL.

2008

Ďalším významným míľnikom pre EL bolo udelenie povolenia Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) na vykonávanie farmaceutického testovania humánnych liekov  a získanie prvého Osvedčenia GMP pre humánne lieky.

2005

EL bolo schválené ako kontrolné laboratórium pre veterinárne lieky a následne získalo prvý Certifikát GMP pre veterinárne lieky.

2004

Významný rok pre EL - presťahovanie všetkých laboratórnych zariadení do vlastných priestorov, kde firma sídli dodnes.

1996

EL sa stalo držiteľom Osvedčenia o akreditácii na testovanie a odber vzoriek podľa ISO/IEC 17025 od Slovenskej národnej akreditačnej služby (SNAS).

1995

EL zaviedlo farmaceutické testovanie Aqua purificata a získalo aj Certifikát správnej laboratórnej praxe (SLP) od Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL).

1994

Rozšírenie o ďalšie pracovisko umožnilo expanziu ponúkaných analytických služieb a zavedenie metód plynovej a kvapalinovej chromatografie, ekotoxikologických testov a mikrobiológie.

1993

Posilnenie tímu EL o odborníkov na analýzu potravín a krmív. Pribudlo viac analytických činností v odpadoch.

1992

Šesť odborníkov s rozsiahlymi skúsenosťami v analytickej chémii, geochémii, environmentálnej chémii a geológii založilo novú spoločnosť EL spol. s r.o. - Ekologické laboratóriá. V prenajatých priestoroch bývalej Štátnej veterinárnej správy v ikonickej budove bývalého jazdeckého zámku koncom roka zamestnávali prvých 21 odborníkov a laborantov.

Plne certifikované laboratórium

Široká škála certifikátov EL preukazuje všestranný výber služieb, ktoré sme kvalifikovaní ponúknuť.

EL je držiteľom osvedčenia o akreditácii ISO/IEC 17025, povolení a certifikátov GMP (Good Manufacturing Practices – Správna výrobná prax) pre humánne a veterinárne lieky, plus úspešne auditované ako kontrolné laboratórium národným úradom USA pre potraviny a liečivá (FDA).

Súlad činností EL s normou ISO/IEC 17025 a smernicami GMP opakovane potvrdzujú príslušné orgány Slovenskej republiky prostredníctvom pravidelných inšpekcií a obnovovania certifikátov. Aktuálne certifikácie EL sú k dispozícii na stiahnutie nižšie:

FDA, GMP, GLP, GCP audited and approved

Akreditácia podľa ISO/IEC 17025: 2017 (SNAS)

Farmaceutické skúšanie podľa Správnej výrobnej praxe – GMP
(Humánne lieky)

Farmaceutické skúšanie podľa Správnej výrobnej praxe – GMP
(Veterinárne lieky)

Ceny a uznanie

Ďalšie povolenia a oprávnenia

  • Ministerstvo zdravotníctva SR - Rozhodnutie na zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami skupiny I., II. a III. Prílohy č.1 zákona č.139/1998 Z.z.
  • Štátna kúpeľná komisia MZ SR - Rozhodnutie o zápise EL do zoznamu akreditovaných laboratórií vedeného ŠKK umožňujúce vykonávať analýzy prírodných liečivých a minerálnych vôd.
  • Ministerstvo životného prostredia SR - Geologické oprávnenie č. 2111 – odborná spôsobilosť na geologický prieskum, geochemické a laboratórne práce.
  • Ministerstvo životného prostredia SR - Potvrdenie o zápise EL ako právnickej osoby do zoznamu odborne spôsobilých osôb na posudzovanie vplyvov činnosti na životné prostredie.
  • RÚVZ – súhlas na prácu s karcinogénmi a veľmi toxickými látkami a zmesami.
Ak sa vám niektorý z certifikátov nedarí stiahnuť, kontaktujte nás na elsro@elsro.sk a my vám ich radi pošleme e-mailom.

Our Leadership Team

Paragraph

Name

Ing.
Chief Executive Officer

Bio

more
less

Name

RNDr.
Chief Operation Officer

Bio

more
less

Name

Ph.D.
Chief Commercial Officer

Bio

more
less

Name

Ing.
Chief Financial Officer

Bio

more
less

Name

Ing.
Head of Technical Dept.

Bio

more
less

Komplexné riešenia

Our Services
Our Labs

Máte otázky?

Kontaktujte nás priamo alebo pomocou nižšie uvedeného formulára.

elsro@elsro.sk

+421 53 4424740

+421 53 4192322

Ďakujem! Váš príspevok bol prijatý!
Ojoj! Pri odosielaní formulára sa vyskytla chyba.