Environment

Od komplexných analýz vôd, odpadov, pôd až po odborné konzultácie – naša rozsiahla ponuka služieb pokrýva celé spektrum projektov v oblasti životného prostredia.

Prehľad

Od odberu vzoriek životného prostredia cez ich analýzu až po odborné konzultácie, EL ponúka komplexný rad služieb akreditovaných podľa ISO/IEC 17025 pre environmentálne vzorky – počnúc pôdami, geologickými materiálmi, minerálmi, odpadmi, kalmi až po všetky druhy vôd, ako sú vody pitné, surové, podzemné, povrchové, pramenité, minerálne, kúpacie, liečivé, závlahové, priemyselné, odpadové, destilované a dojčenské. Ako laboratórium s akreditáciou ISO/IEC a príslušnými povoleniami MZ a MŽP SR ponúkame:

 • Akreditovaný odber vzoriek
 • Kompletné analýzy laboratórnych vzoriek
 • Hodnotenie environmentálnej záťaže
 • Klasifikáciu odpadu
 • Sanačné projekty pre kontaminované oblasti
 • Konzultačnú a poradenskú činnosť

Náš zoznam environmentálnych testov zahŕňa päť analytických oblastí:

Fyzikálno-chemické analýzy

 • Nerozpustené, rozpustené a celkové látky pri 105°C a 550°C
 • Nasýtenie vody kyslíkom, formy CO2
 • Acidita a alkalita vody
 • Anióny: chloridy, dusičnany, sírany, bromidy, fluoridy, dusitany, chloritany, bromičnany, chlorečnany, fosforečnany
 • Celkový organický uhlík (TOC) a celkový dusík
 • Polycyklické aromatické uhľovodíky (PAU)
 • Polychlórované bifenyly (PCB)
 • Prchavé organické zlúčeniny (VOC)
 • Pesticídy
 • Ftaláty
 • Akrylamid
 • Nepolárne extrahovateľné látky, uhľovodíkový index
 • Adsorbovateľné organické halogenidy (AOX) a extrahovateľné organicky viazané halogény (EOX)
 • Obsah prvkov (Ag, Al, As, Au, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, Ir, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Os, P, Pb, Pd, Pt, Rh, Ru, S, Sb, Se, Si, Sn, Sr Te, Th, Ti, Tl, V, Zn)

Mikrobiologické testovanie

 • Počet kultivovateľných mikroorganizmov pri 22°C a 36°C
 • Kvalitatívne a/alebo kvantitatívne stanovenie patogénov: E. coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella, enterokoky, Clostridium perfringens, sulfit-redukujúce klostrídie, Legionella, Listeria monocytogenes
 • Zvyšky antibiotík a inhibičných látok

Molekulárno-biologické testy PCR

 • Detekcia Salmonelly
 • Detekcia Listeria monocytogenes

Hydrobiológia

 • Abiosestón
 • Biosestón: železité a mangánové baktérie, živé organizmy, mŕtve organizmy, vláknité baktérie, mikromycéty

Ekotoxikológia

 • Stanovenie toxického účinku odpadov, odpadových vôd, podzemných vôd a látok rozpustných vo vode
 • Testovanie na organizmy: zelené riasy (Scenedesmus quadricauda, Desmodesmus subspicatus), Daphnia magna, Poecilia reticulata, Sinapis alba

Hľadáte viac? Ponúkame celý rad komplexných riešení:

FARMÁCIA

Analýzy sa vykonávajú podľa smerníc Správnej výrobnej praxe (GMP) a pokrývajú kompletné testovanie farmaceutických surovín a produktov.

Priemysel

Sme vaším partnerom pri analýzach rôznych typov materiálov – od priemyselných chemikálií po kozmetiku, od stanovenia prvkov až po mikroorganizmy.

Environment

Od komplexných analýz vôd, odpadov, pôd až po odborné konzultácie – naša rozsiahla ponuka služieb pokrýva celé spektrum projektov v oblasti životného prostredia.

POTRAVINY A KRMIVÁ

Analýzy všetkých druhov potravín a krmív – od nápojov cez mäsové a mliečne výrobky, sušené ovocie, vitamínové doplnky až po krmivo pre zvieratá.

Máte otázky?

Kontaktujte nás priamo alebo pomocou nižšie uvedeného formulára.

elsro@elsro.sk

+421 53 4424740

+421 53 4192322